სასარგებლო ბმულები

www.mes.gov.ge - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

www.eqe.ge - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

www.naec.ge - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

www.rustaveli.org.ge - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

www.mcageorgia.ge - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო

www.science.org.ge - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

www.edu.aris.ge - ყველაფერი განათლების შესახებ

www.eqe.ge/res/docs - ბოლონიის დეკლარაცია - უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცე

www.eqe.ge/res/docs/Lisaboniskonvencia1997.pdf - ლისაბონის კონვენცია (1997)

www.eeas.europa.eu/delegations/georgia_ka - ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

www.imf.ge - საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში

www.drive.google.com - პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში

www.eqe.ge/res/docs - ევროპის რეგიონში უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციების ცნობის კონვენცია

www.matsne.gov.ge - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

www.un.org/ru/index.html - გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია

www.ec.europa.eu - ევროკომისია

www.europarl.europa.eu/portal/en - ევროპარლამენტი

www.eua.be - ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია

www.eurashe.be - უმაღლესი სასწავლებლების ევროპული ასოციაცია

www.eair.nl - ინსტიტუციური კვლევის ევროპული ასოციაცია

www.enqa.net - უმაღლეს განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია

www.chea.org - უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის საბჭო

www.mercycorps.ge/index.php/about-us - მერსი კორპსი საქართველო

www.coe.int/ka - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში

www.worldbank.org - მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში

www.ge.undp.org - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) წარმომადგენლობა საქართველოში

www.sida.se - შვედეთის განვითარების სააგენტო - საქართველოს ოფისი

www.entwicklung.at/en/countries - ავსტრიის განვითარების სააგენტო - საქართველოს ოფისი

www.oxfam.org/en/countries/georgia - OXFAM საქართველო

www.vsemirnyjbank.org - მსოფლიო ბანკი

www.ebrd.com/ru/home.html - ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი

www.iadb.org/en - ინტერამერიკული განვითარების ბანკი

www.adb.org - აზიის განვითარების ბანკი

www.imf.org/external/russian/index.htm - საერთაშორისო სავალუტო ფონდი

www.ec.europa.eu/old-address-ec.htm - ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა

www.etf.europa.eu - TORINO PROCESS 2016–17

www.europass.cedefop.europa.eu - The Copenhagen Declaration

www.naicu.edu - National Association of Independent Colleges and Universities

www.shidairen.or.jp - The Japan Association of Private Universities and Colleges

www.mapcu.com.my - Malaysia Association of Private Colleges and Universities

www.aicuo.edu - Association of Independent Colleges and Universities of Ohio

www.apuihea.edu.af - Association of Private Universities and Institutes of Higher Education in Afghanistan

www.aiccu.edu - Association of Independent California Colleges and Universities

www.aapicu.org - American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities

www.aicup.org - Association of Independent Colleges and Universities of Pennsylvania

www.icut.org - Independent Colleges and Universities of Texas

www.federationedu.org - Federation of Independent Illinois Colleges and Universities

www.laicu.org - Louisiana Association of Independent Colleges and Universities

www.thedailystar.net - Association of Private Universities of Bangladesh

www.njcolleges.org - New Jersey's Independent Colleges

www.qlu.ac.pa - Annual Meeting of the Association of Private Universities of Central America – AUPRICA – Honduras 2015

www.modernghana.com - PRESS RELEASE by the Private Universities Association of Ghana (PUSAG)

www.aaicu.net - Alabama Association of Independent Colleges and Universities