კონსალტინგი

1. საავტორიზაციო დოკუმენტაციის (უსდ-ს დებულება, სტრუქტურა და სტრუქტურული ერთეულების დებულებების) მომზადება/ექსპერტიზა;
2. განვითარების სტრატეგიული გეგმების მომზადება/ექსპერტიზა;
3. ბიზნეს უწყვეტობის გეგმის შემუშავება უსდ-ს ბიუჯეტთან ბმაში;
4. პერსონალის მართვის პოლიტიკის და პროცედურებიის შემუშავება და არსებული პერსონალის კვალიფიკაციის კვლევა არსებულ სტანდარტებთან მიმართებაში;
5. საგანმანათლებლო პროგრამების მოდერნიზაცია, ექსპერტიზა და ხარვეზების დადგენა;
6. კურიკულუმების და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და შეფასება;
7. მოქმედი სააკრედიტაციო მოთხოვნების შესაბამისად კონსულტაციების წარმოება საგანმანათლებლო პროგრამების, სწავლის მიზნის განსაზღვრისა და მისი შეფასების, სწავლა/სწავლების მეთოდებისა და სწავლის შედეგების ანუ კომპეტენციების რუქის ახლებურად შექმნის მიზნით;
8. აკადემიური პერსონალის და ადმინისტრაციისათვის ტრენინგების ჩატარება საავტორიზაციო და სააკრეტიზაციო სტანდარტებთან დაკავშირებით;
9. უსდ-ის საპილოტე რეჟიმში საავტორაზაციო შემოწმება ყველა სტანდარტის შესაბამისად;
10. სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის შეფასება;
11. კონკრეტულ სპეციალობებზე შრომის ბაზრის მოთხოვნების კვლევა;
12. უნივერსიტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების შეფასება.